U bent ziek en dan

De ziekmelding

De eerste dag dat u ziek bent, dient u (telefonisch) toestemming aan uw direct leidinggevende te vragen om met ziekteverlof te mogen gaan. Deze ziekmelding dient als regel tussen 7.00 en 7.15 uur ’s ochtends binnen te zijn. Wanneer u niet in staat bent zelf de melding te doen, dient dit door iemand anders te gebeuren. Gaat u tijdens werktijd ziek naar huis, dan meldt u zich persoonlijk af bij uw direct leidinggevende.

In alle gevallen geeft u, of degene die u ziek meldt, zo concreet mogelijk het volgende aan:

- de reden van verzuim (ongeval, ziekte, conflict);

- de belastbaarheid (welke werkzaamheden zouden nog wel uitgevoerd kunnen worden,

  of hoeveel uur kan er nog wel gewerkt worden;

- de vermoedelijke duur van het verzuim;

- de eventuele acties die ondernomen kunnen worden om u terug te kunnen laten keren,  bijvoorbeeld vervoer, aanpassing werktijden e.d.;

- de werkzaamheden en/of afspraken die door collega’s moeten worden overgenomen;

- vervolgafspraken, wanneer en door wie wordt er opnieuw contact gezocht.

 

Wet verbetering Poortwachter (WvP)

De WvP gebiedt een goede communicatie tussen de werknemer en werkgever die gericht is op een (snelle) terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. Beide partijen dienen volgens de WvP hier aan mee te werken en voldoende inspanning te leveren. Dit wordt getoetst door het UWV. Voor de wettelijke regels mbt ziekte en gebrek verwijzen wij u naar de website van het UWV (www.uwv.nl).

 

Een checklist inzake WvP staat vermeld in het Verzuimprotocol dat u kunt vinden op www.fidome.nl

 

Verzuimmanager

De verzuimmanager is in de eerste weken van ziekte vanuit de Arbodienst gezien uw eerste contactpersoon. Dit kan gaan om een uitnodiging voor het spreekuur bij de bedrijfsarts, maar hetkan ook zijn dat u in overleg met de werkgever een eerste intake doet bij de verzuimmanager voorafgaand aan het spreekuur bedrijfsarts. U kunt ook zelf contact opnemen met de verzuimmanager. De verzuimmanager heeft een adviserende en stimulerende rol in het verzuim en in de preventie van het verzuim.

 

Spreekuur Bedrijfsarts

Eerste afspraak: binnen 6 weken na uw eerste ziekmelding.

Frequentie: in overleg of op advies van de bedrijfsarts.

Doel: Er dient door de arts formeel te worden vastgesteld of er in uw geval sprake is van ziekte of gebrek. De medische beperkingen worden vastgesteld en indien nodig wordt er contact opgenomen met uw huisarts en/of medisch specialist.

De werkgever bespreekt uw voortgang met de bedrijfsarts en de verzuimmanager in een SMT-overleg.

 

Voortgang

In Week 8 maken de werkgever en de zieke werknemer (schriftelijk) een plan van aanpak voor de re-integratie op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts.

Week 8 t/m 104: De werkgever en de zieke werknemer voeren samen het plan van aanpak uit en evalueren minimaal elke zes weken de voortgang. Afspraken en bevindingen worden vastgelegd middels een evaluatieverslag.

 

Bijzondere situaties

Vakantie: als u gedurende de ziekteverzuimperiode met vakantie wil gaan (al dan niet gepland), dan dient u hiervoor uw werkgever om toestemming te vragen. De werkgever beslist in deze, maar zal zeker advies vragen aan de arbodienst. De afweging van de arbodienst ten aanzien van het advies is het volgende: Is de vakantie in het belang van het herstel, of zal dit juist het herstel belemmeren, vertragen of zelfs de arbeidsongeschiktheid vergroten? Daarnaast kan ook een gewichtige reden zijn, dat een al ingezet re-integratietraject of lopende therapie wordt onderbroken en daarmee het herstel of het traject in gevaar wordt gebracht. Doet er zich een situatie voor waarbij werkgever twijfels heeft of een vakantie wel goed voor een werknemer is en de werknemer betwist dit, dan zal betrokken werknemer  - in overleg met de werkgever - opgeroepen worden voor een consult bij de bedrijfsarts. Deze zal vanuit medische onderbouwing aangeven of er een bezwaar is tegen de vakantie is of niet.

 

Zwanger

Bent u ziek door zwangerschap of bevalling, dan dient u dit te melden bij uw ziekmelding. Uw werkgever zal u aanmelden bij het UWV. U valt dan onder de vangnet regeling en dit houdt in dat het UWV de loondoorbetaling van de werkgever overneemt. Vorenstaande betekent ook dat het UWV het recht heeft om contact met u op te nemen ten aanzien van uw ziekmelding. Tevens zal door de bedrijfsarts binnen 6 weken worden vastgesteld of er formeel sprake is van ziekte t.g.v. zwangerschap.

Meer informatie kunt u vinden op www.uwv.nl

 

WAO- of WIA-status

Voorwaarde: u bent in het verleden gekeurd door het UWV.

Wettelijk bent u niet verplicht uw status door te geven aan uw werkgever. Wel is het aan te raden om dit te melden op het eerste spreekuur bij Fidomé. Dit in verband met het feit dat voor werknemers met een oude WAO- of WIA-status afwijkende wettelijke regelingen gelden.

 

Meer informatie

Voor een uitgebreidere beschrijving kunt u kijken op het digitale verzuimprotocol op www.fidome.nl

 

Heeft u vragen?

Bel de Helpdesk Verzuim: 085 8781212